Skip to main content

Partit żagħżugħ, Partit miftuħ
Il-Ħadd li għadda infetaħ il-Kunsill Ġenerali amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista. Kunsill Ġenerali li għall-ewwel darba qed isir mhux fuq medda ta’ tlitt ijiem jew erbgħa, imma fuq medda ta’ ġimgħa sħiħa, minn Ħadd sa Ħadd.

Apparti milli jagħti iżjed żmien għad-diskussjoni, il-Kunsill Ġenerali ta’ din is-sena ser ikun qed isir mhux biss fid-Dar Ċentrali, imma b’sessjonijiet fil-każini u d-distretti tagħna, u b’sessjoni sħiħa f’Għawdex. Dawn is-sessjonijiet mhux qed ikunu miftuħa għal media biex l-attivisti, Kunsilliera u tesserati tagħna jkunu jistgħu jitkellmu u jistaqsu direttament lill-Kap tal-Partit b’mod miftuħ, mingħajr ebda forma ta’ awto-ċensura minħabba l-biża’ ta’ kif tista’ tirrapporta ċertu mistoqsijiet il-media.

Dan qed isir wara li għal diversi snin smajna lill-Kunsilliera tagħna jgħidulna li l-Kunsill Ġenerali mhux qed iservi bħala forum ideali biex jiġi diskuss il-futur u l-ħidma tal-Partit minħabba li l-preżenza tal-media ddawru awtomatikament iżjed f’showcase tax-xogħol tal-Partit milli f’opportunità ta’ diskussjoni. Apparti minn hekk, Adrian Delia sa mill-bidu tal-kampanja tiegħu għat-tmexxija tal-Partit enfasizza fuq il-bżonn ta’ politika minn isfel għal fuq, il-bżonn tad-djalogu, u l-bżonn li l-Partit jinżel qalb in-nies. U l-mod kif qed isir dan il-Kunsill Ġenerali huwa turija li dan ma kienx biss kliem fieragħ biex jintrebħu l-voti, imma programm politiku li qed jitwettaq.

Dan il-Kunsill Ġenerali qiegħed ukoll jiddiskuti emendi importanti għall-Istatut tal-Partit, emendi li ġew proposti mill-President tal-MŻPN Joseph Grech u mis-Segretarju Ġenerali Clyde Puli, u li ġew approvati mill-Amministrattiv u l-Eżekuttiv tal-Partit il-ġimgħa l-oħra. Dawn l-emendi huma pjuttost radikali, u qegħdin jiġu diskussi fid-dettal fil-laqgħat li qed isiru fid-distretti. Fis-sustanza, dawn l-emendi jfissru li:

  • Peress li l-età tad-dritt tal-vot issa niżlet għal 16-il sena, l-età li fiha wieħed jista’ jissieħeb fil-Partit Nazzjonalista ser tinżel minn 16 għal 14-il sena, b’dan illi t-tesserament ta’ dawk bejn l-14 u s-16-il sena jkun bla ħlas, u li d-dritt tal-vot fil-Konvenzjoni Ġenerali għall-elezzjoni tal-Kap u Viċi Kapijiet jibqa’ mill-età ta’ 16-il sena;

  • Peress li huwa importanti li ż-żgħażagħ ta’ dik l-età jkollhom sehem akbar fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-politika tal-Partit, ser titwaqqaf il-fergħa Start, fergħa ġdida għal żgħażagħ bejn l-14 u s-17-il sena, illi bħal kull Fergħa oħra jkollha l-President tagħha jagħmel parti mill-Amministrattiv tal-Partit, tliet rappreżentanti tagħha jagħmlu parti mill-Eżekuttiv tal-Partit, u l-ħmistax-il membru tal-Eżekuttiv kollu tagħha jagħmlu parti mill-Kunsill Ġenerali;

  • Biex anke tiżdied ir-rappreżentanza taż-żgħażagħ fil-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit, qed jiġi propost biex in-numru ta’ rappreżentanti eletti mill-Kunsill Ġenerali, li s’issa kienu 9 irġiel u 9 nisa, jinbidel għal 8 irġiel, 8 nisa u 8 żgħażagħ ta’ bejn is-16 u t-30 sena (erba’ żgħażagħ irġiel u erba’ żgħażagħ nisa). Dan ifisser li tal-inqas 14-il membru tal-Eżekuttiv ser ikunu żgħażagħ (tliet rappreżentanti ta’ Start, tliet rappreżentanti tal-MŻPN, u tmienja eletti mill-Kunsill Ġenerali), apparti żgħażagħ oħra li jistgħu jiġu eletti mill-Fergħat l-oħra jew mid-Distretti kif hemm bħalissa.


Flimkien ma’ dan ġie mniedi l-programm Future Leaders, li ser ikun kordinat mill-AŻAD, biex jipprepara lil żgħażagħ li huma interessati jidħlu fid-dinja politika.Dan juri bidla ċara, il-Partit Nazzjonalista ma jridx jibqa’ partit li jisma’ ż-żgħażagħ, imma jrid ikun partit taż-żgħażagħ. Ma rridux iż-żgħażagħ jisimgħuna, imma rriduhom fuq il-mejda tad-deċiżjonijiet magħna. Ma rridux iż-żgħażagħ jappoġġjaw, irriduhom imexxu.

L-appell tiegħi hu lill-Kunsilliera tagħna biex jifhmu aktar minn qabel il-bżonn ta’ dan, u japprovaw bi ħġarhom dawn l-emendi radikali għall-Istatut li jridu jsibu l-approvazzjoni tagħhom f’dan il-Kunsill Ġenerali, li hu l-ogħla organu tal-Partit.

Ħalli dawk iż-żgħażagħ kollha li jittamaw li pajjiżna jista’ jkun aħjar, jista’ jitmexxa aħjar, jingħaqdu magħna, mal-Kap tagħna Adrian Delia, hu infasslu futur sabiħ għal pajjiżna flimkien.
Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 09 ta' Mejju 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…