Skip to main content

Ir-Rapport GRECO

Image result for greco report corruption

F’dawn l-aħħar jiem smajna ħafna dwar ir-rapport tal-GRECO. Imma x’inhu dan il-GRECO?

Il-GRECO huwa wieħed mill-ħafna Kumitati li jħaddem il-Kunsill tal-Ewropa, li huwa l-Kunsill ta’ pajjiżi Ewropej, mhux neċessarjament membri tal-Unjoni Ewropea, li flimkien jinfurzaw il-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem permezz tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu. Dawn il-Kunsill għandu diversi Kumitati li jissorveljaw it-tħaddim tad-demokrazija u tas-saltna tad-dritt f’pajjiżi Ewropej, fosthom il-GRECO, li huwa l-Grupp ta’ Stati Kontra l-Korruzzjoni.

Malta saret membru tal-GRECO għoxrin sena ilu. F’dawn is-snin saru erba’ rapport dwar Malta. Dejjem sabet xi kummenti x’tagħmel fuq kif il-pajjiż jista’ jsaħħaħ l-istituzzjonijiet tiegħu biex jiġġieled aħjar il-korruzzjoni. Imma qatt ma bagħtet rapport b’numru daqstant kbir ta’ rakkomandazzjonijiet u kummenti negattivi dwar Malta.

U dan importanti nifhmuh. Għax il-Gvern kemm-il darba jipprova jiddefendi ruħu billi jgħid li n-nuqqasijiet istituzzjonali li għandna sabhom hemm, u kien ħaddieħor li ma rranġahomx fil-ħamsa u għoxrin sena ta’ qabel. U din hi difiża assurda. Jista’ jkun li vera ma ġewx indirizzati il-loopholes kollha tal-liġijiet u l-Kostituzzjoni tagħna. Jista’ jkun li kien baqa’ aktar xi jsir biex l-istituzzjonijiet jissaħħu u jsiru aktar awtonomi. Iżda għax ħaddieħor ħalla l-bieb imbexxaq, ma jfissirx li inti kellek taqbad u tidħol u tagħmel ħerba, u mbagħad twaħħal f’min ħalla l-bieb imbexxaq!

U għalhekk minkejja li ċertu nuqqasijiet ilhom jeżistu fil-liġijiet tagħna, qatt ma kellna rapport ħażin daqs dan. Għax filwaqt li Gvernijiet passati forsi ma għalqux il-bibien kollha, iżda ħadd minnhom ma fetaħhom beraħ u minn dak ix-xaqq għamel ħerba. Kien il-Gvern ta’ Muscat li b’mod intenzjoni u premeditat abbuża biex jaħtaf l-istituzzjonijiet, iqaċċat lil min ma riedx, jieħu kollox f’idejh, u jkun jista’ jisraq u jabbuża mill-poter mingħajr ħadd ma jwaqqfu.

Ir-rapport tal-GRECO jgħid li filwaqt li f’pajjiżna l-istituzzjonijiet jeżistu fuq il-karti, mhumiex b’mod effettiv jindirizzaw l-allegazzjonijiet u l-każijiet li jinvolvu persuni għolja fil-poter u qrib tal-Prim Ministru. Jgħid li ma jagħmilx sens li l-Avukat Ġenerali li jiddefendi l-Gvern ikun ukoll il-prosekutur pubbliku li suppost imexxi l-każijiet kontra nies li jagħmlu parti mill-Gvern stess. Jikkundanna lill-Prim Ministru li ma ttieħdet l-ebda azzjoni dwar dak żvelat fil-Panama Papers, u talli ma neħħiex mill-kariga lill-politiċi involuti. U jikkundannah ukoll li ma ppubblikax ir-rapport kollu dwar l-inkjesta Egrant, li l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia qed ifittex li jara li jkun pubblikat b’kawża li fetaħ fil-Qorti. Jikkundanna s-sistema ġudizzjarja tagħna li mhix kapaċi tieħu azzjoni u tinvestiga suspetti li jitqajjmu mill-pubbliku iżda kważi tippretendi li l-pubbliku stess isib l-evidenza, botta ċara għad-deċiżjoni tal-Qorti li ma tinfetaħx investigazzjoni dwar il-Panama Papers kif talab li ssir Simon Busuttil.

Issa l-Gvern qal li ser jieħu azzjoni, u qal li ser joħloq il-kariga ta’ Prosekutur Pubbliku li jkun separat mill-Avukat Ġenerali. Iżda qed jibża’ jgħid li dan il-prosekutur ser ikun ukoll magħżul mill-Prim Ministru, kontra l-ispirtu ta’ dak kollu li qal ir-rapport GRECO u ta’ dak li diġa’ qal ir-rapport tal-Kummissjoni Venezja.


Għax jekk fejn ikun hemm bieb imbexxaq qed iġagħluhom jagħlquh, iridu bilfors jiftħu jew ibexxqu ieħor. Inkella ma jkunux jistgħu jkomplu jagħmlu ħerba.


Dan l-artiklu deher fil-ġurnal in-Nazzjon tal-Erbgħa 10 ta' April 2019

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…